fbpx

Zvanična pravila kreativnog konkursa “Gastronomska odiseja“

1.ORGANIZATOR konkursa “Super Vero – Gastronomska odiseja“ (u daljem tekstu “Konkurs“) je VEROPOULOS d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića 86a, Novi Beograd, matični broj 17330012, koji sprovodi konkurs na osnovu ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu „Pravila“).
Nagrade za pobednike na konkursu isporučuje firma VEROPOULOS d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 86a, Novi Beograd.
Organizator zadržava pravo da izmeni ili dopuni ova Pravila u bilo kom trenutku i da ta Pravila objavi javno na zvaničnoj Instagram stranici:
– Super Vero – https://www.instagram.com/superveroserbia/
i na sajtu www.supervero.rs

2.TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE KONKURS I TRAJANJE
Konkurs se organizuje u periodu od 01.06.2024. godine do 30.6.2024. godine isključivo na teritoriji Srbije, dok će informacije vezane za konkurs biti plasirane na Instagram nalogu Super Vero Srbija (https://www.instagram.com/superveroserbia/), kao i na zvaničnom sajtu www.supervero.rs

3.PRAVILA UČESTVOVANJA I MEHANIZAM KONKURSA
Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa prebivalištem ili boravištem u Srbiji i koji imaju 18 ili više godina na dan početka konkursa.
Zaposleni kod Organizatora, VEROPOULOS d.o.o. Beograd, kao i lica koja direktno ili indirektno učestvuju u organizaciji ili sprovođenju ovog konkursa, kao i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u konkursu.
Učešćem u konkursu učesnici su razumeli i neopozivo se slažu i prihvataju ova Pravila.

Da bi učestvovali u konkursu, potrebno je da učesnici:

  1. Kupe grčke proizvode iz lifleta „Grčki mesec“ u iznosu od minimum 1.500 dinara u bilo kom Super Vero marketu i sačuvaju račune kao dokaz o ostvarenom uslovu za učešće u nagradnom konkursu.
  2. Naprave fotografiju ili video gde će na kreativan način prikazati šta za njih predstavlja mediteransko blago, koristeći grčke proizvode koje su kupili u Super Veru.
  3. Zaprate Super Vero profile na društvenim mrežama Instagram @superveroserbia i/ili Facebook Super Vero Srbija
  4. Objave na otključanom Facebook ili Instagram profilu fotografiju ili video.
  5. Taguju @superverosebia na objavi i koriste haštagove #gastronomskaodiseja, #grčkimesec, #grckimesec
  6. Ili, da pošalju fotografiju ili video na mejl grckimesec@supervero.rs ukoliko nemaju profile na društvenim mrežama uz pristanak da se objavi njihov rad i mail sa kog je poslat rad za učešće u nagradnom konkursu.

Svaki učesnik/ca može da učestvuje koliko god puta želi, ali ispunjava mogućnost da osvoji samo jednu nagradu, ukoliko žiri prepozna njegovo/njeno delo kao adekvatno na osnovu parametara koji se pre svega odnose na kreativnost.
Učesnici konkursa su saglasni da se fotografije poslate mejlom mogu objavljivati na Instagram nalogu Super Vero Srbija (https://www.instagram.com/superveroserbia/), kao i na zvaničnom sajtu supervero.rs.

Trajanje konkursa je u periodu od 01.06. 2024. godine do 30.6.2024. godine.
Proglašenje pobednika konkursa je u periodu od 01.07.2024. godine do 15.07.2024. godine.
Stručni žiri na osnovu kriterijuma kreativnosti i ispunjenih uslova bira pobednike koji će osvojiti nagradu, a čije su fotografije ili video poslati i postavljeni na Instagram ili Facebook profilu u skladu sa ovim Pravilima, po oceni stručnog žirija najbolji.

Dodeljuju se sledeće nagrade:

1. glavna nagrada – vaučeri za kupovinu u Super Veru u ukupnoj vrednosti od 200.000 dinara
2. druga nagrada – vaučeri za kupovinu u Super Veru u ukupnoj vrednosti od 100.000 dinara
3. treća nagrada – vaučeri za kupovinu u Super Veru u ukupnoj vrednosti od 50.000 dinara
4. utešne nagrade – 10 vaučera za kupovinu u Super Veru u ukupnoj vrednosti od po 10.000 dinara

Pobednici će biti izabrani na osnovu kreativnosti po oceni stručnog žirija.
Nakon završetka konkursa i provere ispunjenja uslova pobednici će biti proglašeni najkasnije do 15.07.2024. na Instagram stranici Super Vero (https://www.instagram.com/superveroserbia/) i na zvaničnom sajtu (https://www.supervero.rs/).Fotografije pobednika će biti objavljene, nezavisno od toga da li su prethodno objavljene na Instagramu ili poslate mejlom.
Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac.Validacija pobednika:
Nakon završetka konkursa, Ogranizator će raditi na validaciji pobednika i dobitnika nagrada.
Nakon objave pobednika, pobednici treba da se jave putem direktne (privatne) poruke na Instagram stranici Super Vero Srbija (https://www.instagram.com/superveroserbia/) ili direktno na mejl grčkimesec@supervero.rs najkasnije sedam (7) dana od dana objave sa podacima: puno ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona.

Ovi podaci će biti korišćeni od strane Organizatora samo u svrhu validacije pobednika i dogovora oko preuzimanja nagrada. Ovi podaci će biti obrisani najkasnije 30 dana nakon dodele nagrada.
Ako se nakon validacije dobitnika od strane Organizatora u roku od sedam dana od validacije utvrdi da je učesnik narušio pravila i/ili učestvovao sa lažnih Instagram profila, ako je zaposleni ili na drugi način radno angažovano lice kod Organizatora ili je uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovođenje konkursa, Organizator zadržava pravo da dobitniku oduzme pravo na nagradu.

4.DODELA NAGRADA
Dodela nagrada će biti sprovedena od strane VEROPOULOS d.o.o. Beograd, slanjem uputstva za preuzimanje nagrade na e-mail adresu najkasnije 7 dana od dana proglašenja pobednika.
Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.

5.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Učešćem u konkursu, svi učesnici su upoznati da Organizator prikuplja lične po podatke učesnika kao što su adresa Instagram profila, ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona, i to samo u svrhu učešća na ovom konkursu, sprovođenju istog, kontaktiranja učesnika u vezi sa konkursom i dodele nagrada pobednicima konkursa i neće ih koristi za bilo koju drugu svrhu. VEROPOULOS d.o.o. Beograd , kao Organizator će od pobednika na konkursu tražiti podatke putem mejla ili privatne poruke na Instagramu: ime i prezime, kontakt telefon, e- mail adresu, samo u svrhu validacije dobitnika i dogovora oko preuzimanje nagrade. Ovi podaci biće obrisani najkasnije 30 dana od dana preuzimanja nagrade.
U svim fazama konkursnog postupka organizator je dužan da se u svemu pridržava Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6.POREZI
VEROPOULOS d.o.o. Beograd preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu. Porez će biti uplaćen u budžet Republike Srbije u zakonskom roku. Nagrade neće biti zamenjene za novac, usluge niti robu.

7.ODRICANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
Organizator ne snosi posledice za sadržaj koji učesnici postavljaju prilikom učestvovanja na konkursu (neprikladne fotografije, fotografije koje su oštećene ili lošeg kvaliteta, ukradene fotografije ili fotografije na koje učesnici nemaju pravo, itd.) Takođe, organizator ne snosi odgovornost za: prekid podataka prouzrokovan lošom internet, satelitskom ili telefonskom konekcijom ili prekidanjem iste, prekid prenosa podataka prouzrokovan satelitskom transmisijom, kvar kompjuterskih softvera ili ubacivanje virusa, poremećaj računara ili neprecizan prenos podataka, ili bilo kakve takve i slične poteškoće u prekidu i slanju informacija ili bilo kojoj drugoj vrsti greške, bilo ljudskoj, tehničkoj, mehaničkoj, električnoj ili mrežnoj.
Organizator ne snosi odgovornost za (a) nepotpune ili netačne informacije bez obzira na to da li su ih prouzrokovali učesnici, bežični uređaji, oprema ili softver koji su korišćeni u toku aktivnosti, zbog tehničkih ili ljudskih grešaka koje mogu nastati učestvovanjem, (b) krađu, uništavanje, neovlašćeni pristup ili modifikaciju prijave, (c) tehničke probleme ili kvarove telefonskih linija i kompjuterskih online Sistema, servera ili provajdera, opreme, softvera, virusa i sličnih grešaka, (d) neuspeh u slanju prijave organizatoru iz bilo kog razloga, (e) oštećenja Sistema ili opreme samih učesnika i drugih lica koji su rezultat učešća u konkursu.
VEROPOULOS d.o.o. Beograd preuzima odgovornost da plati porez za nagrade na konkursu, a prema važećem Zakonu. Sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u vezi sa nagradama, nakon njihovog preuzimanja nagrade u posed, isključivo su u obavezi dobitnika.

8.VIŠA SILA
Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: zemljotresi, prirodne katastrofe, poplave, rat i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti. Aktivnosti takmičenja biće prekinuta u slučaju više sile odlukom organizatora, pri čemu će učesnici biti bez odlaganja obavešteni. Reklamacije nakon datog roka neće biti uvažene.
U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog konkursa, isti će se rešavati sporazumno ili, ako to nije moguće, sporove će rešavati stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu.

9.OSTALE ODREDBE
Organizator zadržava svako pravo da interveniše na bilo koji način u bilo koje vreme u obavljanju promocija i nakon ovih promena da napravi izmene u Pravilima koje će biti objavljene na zvaničnoj Instagram stranici:
Super Vero Srbija https://www.instagram.com/superveroserbia/
Bilo kakva žalba u vezi sa takmičenjem treba da budu poslate Organizatoru u vidu privatne poruke na Instagram stranici: Super Vero Srbija, za vreme trajanja takmičenja.
Žalbe pristigle posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.
U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika ovog takmičenja biće rešeni mirnim putem ili, ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno i mesno nadležni sudu Beogradu.

Scroll to Top