fbpx

Pravila nagradnog konkursa „Facebook nagradni konkurs – Vero klub”

1.          Organizator i svrha sprovođenja nagradnog konkursa

 

Privredno društvo Veropoulos doo, Bulevar Milutina Milankovića  86a , PIB 100065309 ,  u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Facebook nagradni konkurs – Vero klub”.

  Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

 

  • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
  • unapređenja i plasmana proizvoda organizatora u prodajnim objektima.

 

 

2.          Predmet, trajanje i mesto sprovođenja nagradnog konkursa

 

Predmet konkursa je aktivacija u kojoj korisnici na Facebook profilu organizatora https://www.facebook.com/Super.Vero.Srbija/ u komentaru objave koja informiše pratioce o Giveaway aktivaciji, taguju 2 (dva) prijatelja i napišu šta za njih predstavlja vernost.

Najkreativnije odgovore na bira stručni žiri Organizatora.

 

Konkurs se sprovodi  na Super Vero Srbija Facebook profilu na teritoriji Republike Srbije.

Facebook stranica: https://www.facebook.com/Super.Vero.Srbija/

 

Na Facebook-u, potrebno je da učesnici, koji su članovi Super Vero kluba, u komentaru objave koja obaveštava prationice o Giveaway aktivaciji, taguju 2 (dve) osobe i napišu u istom komentaru šta za njih predstavlja vernost. Tri učesnika sa najkreativnijim odgovorima će biti nagrađeni sa 400 bodova na Vero klub kartici, po završetku aktivacije 22.02.2021. Dobitnici će biti objavljeni u komentaru na Super Vero Srbija Facebook stranici (https://www.facebook.com/Super.Vero.Srbija/) dana 23.02.2021. godine.

 

Konkurs traje u periodu od 18.02. do 21.02.2021. godine.

 

Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

 

3.          Odabir pobednika i nagrade

 

Stručni žiri Organizatora bira tri najkreativnija odgovora na Facebook stranici https://www.facebook.com/Super.Vero.Srbija/. Dobitnici nagradnog konkursa će biti obavešteni o osvojenoj nagradi kroz komentar na navedenoj objavi na Facebook stranici Super Vero Srbija.

 

Svaki nagrađeni učesnik će dobiti  400   bodova na Vero klub kartici. Organizator će kontaktirati dobitnike putem njihovih profila radi prikupljanja podataka o kartici dobitnika, na koju će se dodati bodovi.

 

 

4.          Uslovi i ograničenja

 

Uslov za učešće na konkursu je postavljen komentar na objavi na Facebook nalogu Super Vero Srbija. Komentar treba da sadrži tagovana 2 (dva) profila prijatelja osobe koja komentariše, kao i da opisuje šta za osobu koja komentariše znači vernost. Osoba koja komentariše na objavi je odgovorna za autentičnost postavljenog komentara.

 

Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća imaju samo članovi Vero kluba.

 

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

 

Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

 

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

 

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici https://www.supervero.rs/

 

 

5.          Isporuka nagrade

 

Organizator će pobednicima preneti određeni broj bodova na Vero klub karticu, najkasnije u roku od 60 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Pobednici su dužni da u roku od 7 dana od dana kontaktiranja od strane Organizatora dostave podatke koji su potrebni za prenošenje Vero klub bodova. Ako u navedenom roku ne dostave tražene podatke, smatra se da su odustali od nagrade i neće se drugi dobitnik.

 

Ukoliko jedan od dobitnika konkursa nije član Super Vero kluba do dana izvlačenja dobitnika (22.02.2021), smatraće se da dobitnik ne ispunjava jedan od uslova konkursa i odabraće se drugi dobitnik kome će biti uručena nagrada ukoliko ispunjava sve uslove konkursa.

 

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

 

6.          Diskvalifikacija iz nagradnog konkursa

 

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;

  • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
  • ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno,
  • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije
  • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

 

Ukoliko jedan od dobitnika konkursa nije član Super Vero kluba do dana izvlačenja dobitnika (22.02.2021), smatraće se da pobednik ne ispunjava jedan od uslova konkursa i odabraće se drugi dobitnik kome će biti uručena nagrada ukoliko ispunjava sve uslove konkursa.

 

Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način ni pod kojim okolnostima.

 

 

7.          Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

 

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

 

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

 

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u  svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

 

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovanii pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

 

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe. (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

 

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

 

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

 

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 

 

8.          Žalbe i reklamacije

 

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

 

 

9.          Porezi

 

Učesnik konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 

 

10.       Odgovornosti

 

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
  • (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
  • bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,
  • neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu.

11.       Ostale odredbe

 

 

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://www.supervero.rs/

 

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

 

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici https://www.supervero.rs/.

 

 

 

U Beogradu 17.02.2021

 

Veropoulos doo

 

Scroll to Top