fbpx

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

1. O Kompaniji Privredno društvo VEROPOULOS DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi Milutina Milankovića 86a, Beograd, Republika Srbija, matični broj 17330012, adresa za prijem elektronske pošte office@veropoulos.rs („Kompanija“) je rukovalac podacima o ličnosti programa lojalnosti Vero klub i određuje svrhu i način obrade u cilju realizacije programa lojalnosti Vero klub u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (Zakon“), drugim zakonskim i podzakonskim aktima, te postojećim standardima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti Kompanija postupa u skladu sa zakonima, na pošten i transparentan način, a podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za tačno određene, dozvoljene svrhe pri čemu se obrađuju samo podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju i čuvaju se samo koliko je to neophodno za ostvarenje svrhe obrade i u skladu sa zakonom. Kompanija preduzima mere da podaci o ličnosti budu tačni i obezbeđuje ispravku ili brisanje netačnih podataka o ličnosti. U svom poslovanju Kompanija obezbeđuje sigurnost podataka o ličnosti od gubitka, uništenja, oštećenja, kao i od neovlašćene ili nezakonite obrade. 2. Podaci koje Kompanija prikuplja u okviru programa lojalnosti Vero klub, svrha i pravni osnov Kompanija prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti fizičkih lica radi ostvarivanja ciljeva programa lojalnosti Vero klub. Za potrebe članstva u programu lojalnosti Vero klub: Ime i prezime, pol, datum rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa. Za potrebe pružanja kvalitetnije usluge od strane Kompanije i poboljšanja programa lojalnosti Vero klub: bračni status, broj i pol dece i njihov datum rođenja, broj članova domaćinstva, podatke o kućnim ljubimcima, posedovanju automobila, vegetarijanstvo, potreba za gluten free proizvodima, interesovanje za proizvode bez šećera, podaci o samom članstvu, datum učlanjena, ostvarene pogodnosti na osnovu članstva, podatke skupljenje putem kanala komunikacije (viber, sms, e-mail, posećivanje sajtova www.supervero.rs i www.veroklub.rs, aplikacije Super Vero, društvene mreže Instagram i Facebook, izvršene transakcije, istorija transakcija Vero klub). Učlanjenjem u program lojalnosti Vero klub i prihvatanjem uslova i pravila programa lojalnosti Vero klub Kompanija i član programa lojalnosti Vero klub stupaju u ugovorni odnos. Kako bi Kompanije zaključila ovakav ugovor i ispunila svoje obaveze iz istog, Kompanija obrađuje podatke o ličnosti Radi vršenja promotivnih aktivnosti putem različitih kanala komunikacije (telefon, pošta, direktni mejl, website chat, društvene mreže) Kompanija obrađuje podatke o ličnosti na osnovu pristanka, a u svrhu obaveštavanja članova programa lojalnosti Vero klub o specijalnim ponudama, aktivnostima, pogodnostima i zanimljivostima koje bi mogle biti u pretpostavljenoj zoni interesa člana programa lojalnosti Vero klub. U svakom trenutku dati pristanak se može opozvati slanjem mejla na veroklub@supervero.rs ili logovanjem na online Vero klub nalog na www.veroklub.rs i odabirom ili isključenjem kanala komunikacije kao i povlačenjem datog pristanka. Bilo koja takva promena u pogledu preferenci u pogledu direktnog marektinga biće realizovana u roku od 30 dana od dana upućenog zahteva zbog tehničkih razloga. Ukoliko član odabere da ne koristi ni jedan kanal komunikacije nećemo biti u mogućnosti da komuniciramo sa takvim članom u pogledu njegove Vero klub kartice ili statusa Super Vero bodova i roka isticanja istih. Dodatno, bilo koji takav odabir neće uticati na mogućnost Kompanije da bilo kojem članu upućuje nekomercijalne poruke ili poruke direktnog marketinga kao što su izmene ovih uslova i pravila. Član Vero klub-a ima pravo na pristup, ispravku i ažuriranje podataka o ličnosti. Radi zadovoljavanja potreba člana Vero klub i radi postizanja ciljeva programa lojalnosti, član Vero klub-a bi trebalo da blagovremeno obavesti Kompaniju o: bilo kojoj promeni registrovane kućne adrese, slanjem i-mejla na veroklub@supervero.rs, ili putem online Vero klub naloga na www.veroklub.rs. • bilo kojoj promeni registrovanog broja mobilnog telefona, bilo online preko Vero klub naloga ili upotrebom posebne forme u prodavnicama Kompanije. Imajući u vidu da broj mobilnog telefona može biti korišćen i kao korisničko ime za Vero klub online nalog (xxxxxx) i generalno kao identifikacioni podatak prilikom upotrebe Vero klub kartice, svaki član Vero klub-a treba da ima u vidu da Kompanija neće snositi bilo kakvu odgovornost prema članu Vero klub-a ukoliko od strane člana nije bila prethodno informisana o bilo kojoj takvoj promeni. Kompanija može obrađivati podatke o ličnosti na osnovu legitimnog interesa Kompanije, a radi ostvarivanja ciljeva programa lojalnosti Vero klub, i to samo u situacijama kada legitimni interes Kompanije preteže nad interesom člana programa lojalnosti Vero klub ili osnovnim pravima i slobodama člana programa lojalnosti Vero klub. Obrada podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa Kompanije vrši se radi poboljšanja usluga koje Kompanija pruža članovima programa lojalnosti Vero klub, pružanje podrške članovima programa lojalnosti Vero klub, razvijanja novih proizvoda i usluga . 3. Obrađivači i drugi primaoci podataka o ličnosti Sprovođenje obrade podataka o ličnosti uključuje obrađivače i primaoce podataka o ličnosti. U tom smislu obrađivači i drugi primaoci su: Nadležni zaposleni u Kompaniji; Poreski, revizorski, pravosudni, regulatorni i slični organi u slučaju relevantne revizije i pregleda; • Kompanija “BEWISE SA” koja pruža CRM usluge Kompaniji i koja vrši, između ostalog, registraciju, ažuriranje i održavanje Vero klub baze podataka kao obrađivač podataka o ličnosti u ime Kompanije u skladu sa datim posebnim pisanim instrukcijama i/ili bilo koja druga kompanija koja može pružati slične usluge obrade podataka Kompaniji u budućnosti; Treća lica koja pružaju usluge Call centara i analitike podataka. Sva ova treća lica primaju Vero klub podatke o ličnosti pod uslovima striktnih organizacionih i tehničkih mera i procedura i obavezana su ugovorima o poverljivosti i zaštiti podataka. 4. Prava u skladu sa odredbama Zakona Zakon sadrži veliki broj prava koja se odnose na podatke o ličnosti i lica na koje se ti podaci odnose i Kompanija će svakom licu u skladu sa Zakonom pomoći da ostvari prava koja ima u skladu sa Zakonom jednostavnim kontaktiranjem Kompanije. Član Vero kluba može da ostvari svoja prava: pisanim putem na adresu Milutina Milankovića 86a, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem adrese za prijem elektronske pošte veroklub@supervero.rs ili putem telefona 0800 112 111. Kompanija će na zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će Kompaniji biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana od prijema zahteva i o tome ćete biti posebno obavešteni. Ukoliko član Vero kluba-a smatra da je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatra da je na neki način obrada ličnih podatka protivna zakonu, u svakom trenutku može da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom. 4.1 Pravo na pristup Članovi programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila i obrađuje ima pravo da od Kompanije zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije: 1) o svrsi obrade; 2) o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; 3) o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; 4) o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka; 5) o postojanju prava da se od Kompanije zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu; 6) o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“); 7) dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje koristi ovo Pravo na pristup; 8) o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci o ličnosti odnose. Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice koje koristi ovo Pravno na pristup ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65. Zakona. 4.2 Pravo ispravke Član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila i obrađuje ima pravo da od Kompanije zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. Kompanija će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava i obavestiće lice. Kompanija će lice koje koristi ovo Pravo ispravke, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima njegovih ličnih podataka. 4.3 Pravo na brisanje Član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanije prikupila i obrađuje ima pravo da od Kompanije zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane Kompanije. Kompanije će takve podatke o ličnosti izbrisati bez nepotrebnog odlaganja u sledećim situacijama: 1) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 2) lice koje koristi ovo Pravo na brisanje je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu; 3) lice koje koristi ovo Pravo na brisanje je podnelo prigovor na obradu u skladu sa: а) članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, b) članom 37. stav 2. Zakona; 4) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; 5) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Kompanije; 6) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona. Ukoliko je Kompanija javno objavila podatke o ličnosti, a koje je dužna izbriše u skladu sa ovim Pravom na brisanje, Kompanija će preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju da je lice koje koristi ovo Pravo na brisanje podnelo zahtev za brisanje svih kopija ovih podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema ovim podacima. Kompanija će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom brisanju, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava i obavestiće lice. Kompanija će lice koje koristi ovo Pravo na brisanje, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima njegovih ličnih podataka. 4.4 Pravo na ograničenje obrade Član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila i obrađuje ima pravo da od Kompanije zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Kompanije ako je ispunjen jedan od sledećih uslova: 1) lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Kompaniji proveru tačnosti podataka o ličnosti; 2) obrada je nezakonita, a lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; 3) Kompaniji više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 4) lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica. Kompanija će, u slučaju ostvarenja ovog Prava na ograničenje obrade, takve podatke o ličnosti dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica koje koristi ovo Pravo na ograničenje obrade, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa. Kompanija će obavestiti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom ograničenju obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava i obavestiće lice. Kompanija će lice koje koristi ovo Pravo na ograničenje, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima njegovih ličnih podataka. 4.5 Pravno na prenos Član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila i obrađuje ima pravo, u skladu sa Zakonom, da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Kompaniji primi od Kompanije u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Kompanije, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: 1) obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona; 2) obrada se vrši automatizovano. Pravo na prenos obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Kompanije, ako je to tehnički izvodljivo. 4.6 Pravo na prigovor Ukoliko član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila i obrađuje smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi (primera radi situacija u kojoj je ovo lice životno ugroženo), takvo lice ima pravo da u svakom trenutku podnese Kompaniji prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka i 5) i 6) Zakona, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. Kompanija će prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo ovaj prigovor, osim ako je predoči takvom licu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica koje je podnelo prigovor ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem i u toj situaciji Kompanija neće dalje obrađivati podatke o ličnosti u te svrhe. 4.7 Pravo na obaveštenje u slučaju povrede podataka o ličnosti Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koje je Kompanija prikupila i obrađuje je Kompanija će, ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se takvi lični podaci odnose, pri čemu će u takvom obaveštenju biti navedeno najmanje ime i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Kompaniji ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posledica povrede, opis mera koje je Kompanija preduzela ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica. 4.8 Pravo na podnošenje pritužbe Član programa lojalnosti Vero klub čije je podatke o ličnosti Kompanija prikupila i obrađuje ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku u skladu sa Zakonom. 5. Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije Kompanije ne vrši prenos podataka o ličnosti koje je prikupila i obrađuje/obrađivala je u druge države i međunarodne organizacije 6. Rok čuvanja podataka o ličnosti Podaci o ličnosti članova programa lojalnosti Vero klub čuvaju se u toku trajanja članstva u programu lojalnosti Vero klub i nakon toga se brišu. Članstvo u programu lojalnosti Vero klub može prestati u skladu sa uslovima i pravilima programa lojalnosti Vero klub. Nakon prestanka članstva u programu lojalnosti Vero klub svrha obrade podataka o ličnosti prestaje i isti se brišu. Neki od ključnih podataka o ličnost u vezi upotrebe Vero klub kartice i transakcija člana Vero klub-a, kao i zahtevi u vezi obrade podataka o ličnosti, mogu biti zadržani određeni period kako bi obezbedili usklađenost sa regulatornim okvirom i u vezi bilo kojeg pravnog zahteva člana Vero klub-a ili trećeg lica. 7. Kontakt podaci Kompanije U vezi svih svojih pitanja, ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom možete kontaktirati Kompaniju pisanim putem na adresu Milutina Milankovića 86a, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem adrese za prijem elektronske pošte veroklub@supervero.rs ili putem telefona 0800 112 111. Više informacija o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti, te vašim pravima možete dobiti na infopultu prodajnog objekta Kompanije ili kontaktiranjem našeg lica za zaštitu podataka o ličnosti putem 8. Tehničke i organizacione mere Kompanija, njeni obrađivači i bilo koja treća strana koja prima ili ima pristup podacima o ličnosti preduzimaju proporcionalne i adekvatne tehničke i organizacione mene kako bi obezbedili nivo sigurnosti koji je odgovorajaći riziku za podatke o ličnosti u pogledu bilo kojeg slučajnog ili namernog oštećenja ili gubitka, izmena, nezakonitog objavljivanja ili pristupa, i uopšte bilo koje nezakonite obrade podataka o ličnosti (uključujući daljinski pristup) kao i radi obezbeđenja oporavka podataka, dostupnosti i pristupa. Kompanija je obavezala svoje obrađivače i bilo koju treću stranu-primaoca podataka adekvatnim ugovorima o poverljivosti i zaštiti podataka pre bilo kojeg pristupa podacima članova Vero klub.
Scroll to Top